آدریان: چرا برات اینقدر مهمه که خواب ببینی ؟!....

کاب: به خاطر اینکه توی رویاهام ما همیشه با همیم ...!

Inception|تلقین(2010) - کریستوفر نولان