یه بار ، از خدا یه دوچرخه خواستم ،اما بعدش فهمیدم که خدا اصلا کارش چیز دیگست ...

پس یه دوچرخه دزدیدم و به جاش از خدا خواستم که منو ببخشه !
“آل پاچینو”