آموزش ایجاد پاراگراف و عنوان ها در اچ تی ام ال.برای افزودن پاراگراف از تگ <p></p> به کد زیر دقت کنید :

 
<p>
  drowgaan tahi wada, lorem ipsum dollar ...
</p>

برای افزودن عنوان ها از تگ <h></h> که عنوان ها به ترتیب در اندازه های 1 تا 6 هستن. 

 
<h1> Header 1 </h1>
<h2> Header 2</h2>
<h3> Header 3</h3>
<h4> Header 4</h4>
<h5> Header 5</h5>
<h6> Header 6</h6>

خروجی : 

Header 1

Header 2

Header 3

Header 4

Header 5
Header 6