در شهر فاحشه ها را لعنت می کنند.غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزی ست...

و کسی نمی داند که مغزهای هرزه, ویرانگر ترند تا تن های هرزه .

همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!

اسارت به میله های دورت نیست.

به حصارهای دور تفکرت است!

 

فروغ فرخزاد