برای ایجاد لینک ها در اچ تی ام ال از تگ <a>  استفاده میکنیم. (A = Anchor)

تگ لینک <a>  دارای خصیصه های (attribute)  زیر هست :

Href برای افزودن آدرس لینک

Title برای افزودن توضیح در مورد لینک  

Target مشخص کردن نحوه ی باز شدن صفحه لینک  

 

ساختار کلی تگ a  برای ایجاد لینک

<a href="link address"  title=" link description"  target=" _target"> Link </a>

الف ) نحوه ی آدرس دهی

داخلی href = mypage.html

خارجی href = http://1coder.blog.ir

 

ب ) نحوه ی نمایش لینک (باز شدن صفحه لینک)

 Target = _self تو همون صفحه که هستیم (صفحه جاری)

Target = _blank  تو صفحه دیگه (صفحه جدید)

مثال :

الف ) ایجاد لینک با آدرس داخلی که در صفحه جاری باز بشه

<a href=”about.html”  title=”درباره ی من”  target=”_self”>پروفایل</a>

پیش فرض نحوه ی باز شدن لینک ؛ باز شدن درصفحه جاری هست.


ب ) ایجاد لینک با آدرس خارجی که در صفحه جداگانه باز میشه

<a href="http://www.1coder.blog.ir"  title="درباره ی من "  target="_blank">پروفایل</a>