نتلی ( آنا کندریک ): چه جوری تا حالا حتی به ذهنتم نرسیده که با کسی بخوای آینده ای داشته باشی؟

رایان ( جورج کلونی ) : ساده است، اون لحظه رو می شناسی که تو چشم یکی نگاه می کنی و احساس می کنی اونم به روحت خیره شده و دنیا همه یه لحظه ساکت و آروم می شه؟

نتلی : آره

رایان : خُب. من نداشتمش ...

Up in the Air - 2009