من وقتی برای اتمام پروژه زودتر از موعد پاداش تعیین میکنند