- همه ی ما در لحظات تنهایی، لحظات دلتنگی، خستگی، نا امیدی، افسردگی،
نیاز داریم تا یک نفر عاشقمون باشه!
و تو منو داری...

Lost - J. J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof