فرمانده لاک: همه که عقاید تو رو باور ندارن!...
مورفیس: عقاید من نیازی به باور اون ها نداره!

ماتریکس