زنهای زیبا نامرئی اند! زیبائی شون اجازه نمیده درونشون رو ببینیم. ما فقط ی پوسته زیبائی رو میبینیم که مانعی برای دیده شدن درون اون زن زیباست ...

Elegy
Director: Isabel Coixet