این روزها !

دلت دریا!

اما

دل دریایی تو 

آنقدر مواج هست 

که

من پهلو گرفته ام

در ساحل امن خاطره ها!