بر فرض که اینگونه بیقراریت نکنم
در لحظه های تنهایی نام تورا مدام ، نجوا نکنم
بر فرض که خالی شوم از هرچه دلتنگیست
با خیال موی تو هوای بهشت نکنم
آیا تو می آیی ؟