برنامه ای بنویسید که یک فایل متنی را بخواند و محتویات آن را  در لیست باکس نشان دهد.

با شرط اینکه هر جا در متن "فاصله " داشت ادامه را در سطر بعدی چاپ کند.

 

 

بدین صورت : این یک متن آزمایشی می باشد برای فهم نمونه های به کار رفته در نوشته ها.

نتیجه :

این

یک

متن

آزمایشی

می

باشد

و...