چی می داند که من 

هر نفس را با او  عمیق تر می کشم

 

چی میداند که دلم 

میخاهد که باشد نه اینکه نیست!

میخاهم نفس بکشد...

 

اون همه جا زندگیم هست

با اینکه هیچ جای زندگیم 

نفس هاشو  جا نمیذاره...

 

او هیچ جای زندگیم را 

از آن خود نمی داند...

او ک همه زندگی من است..