آهای غریبه. . . .

کنارش مینشینی و فقط با چند آیه محرمش میشوی . . . .

ومن . . .

و من آشنا با یک عشق و حسرت به او نامحرمم. . . .