- اسیرها دو دسته اند:
اونهایی که توصیه می‌کنند برای بقا باید مطیع بود... و اونهایی که اعتقاد دارند، زندگی در بردگی، اصولا زندگی نیست !

12 سال بردگی- استیو مک کوئین