مشکلات برخی از آدمها رو میشکند و برخی دیگر را میسازد.