فیلم ثانیه ای امنیت در زبان های برنامه نویسی!

من وقتی برای اتمام پروژه زودتر از موعد پاداش تعیین میکنند